Jacek Snopczyński - ResumeO Jacku Snopczyńskim

Jacek Snopczyński - zdjęcie Studia ukończył na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie  pracuje na stanowisku Prezesa w  firmie brokerskiej.

Od wielu lat jego zainteresowania koncentrują się na zbieraniu dokumentów związanych z historią i kulturą materialną Warszawy. W całej jego kolekcji najbardziej rozbudowany jest zbiór poświęcony pocztówkom warszawskim.

Jest wieloletnim członkiem i współzałożycielem Warszawskiego Klubu Kolekcjonerów. Jego karty pocztowe prezentowane były wielokrotnie na wystawach zbiorowych organizowanych wspólnie z profesorem Wiktorem Gomulickim w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy, a także na wystawach tematycznych w Muzeach Techniki, Woli, Niepodległości, Miar i Wag, także często w salach Warszawskich Ośrodków Kultury przy ulicach Elektoralnej, Łowickiej, Próchnika oraz w domach dla niepełnosprawnych w Laskach i Konstancinie.

Współpracuje czynnie z kwartalnikiem "Filokartysta", a jego zainteresowania znajdują odbicie w tekstach prezentowanych w tymże oraz w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych.

Zbiera wybrane varsaviana (książki, autografy, listy, zaproszenia, druki ulotne, fotografie, rachunki, plany, mapy, papiery wartościowe, zdjęcia), od roku 1970 również pocztówki o tematyce warszawskiej, których kolekcja wynosi obecnie ponad 10.000 sztuk.

Na wystawach często prezentuje pocztówki warszawskie i okolic sprzed września 1939 roku starając się możliwie najpełniej zilustrować nimi wygląd wnętrz i reklam firmowych przedwojennej Warszawy.

Główny akcent w swoim zbiorze kładzie na miejscach i wnętrzach już nie istniejących kawiarni, cukierni, barów, restauracji, winiarni (np. największej cukierni w Warszawie Władysława Jackowskiego, G.G. Lardelliego, Bliklego, Zawistowskiego, Górskiego, winiarni Maurycego Saydela, Ermitażu pod Bachusem, baru Expres, wnętrzu cerkwi na placu na Rozdrożu Szkoły H.Wawelberga i S.Rotwanda) albo całkowicie odmienionych (np. Gmachu Sejmu i Senatu, restauracji Cafe, winiarni T. Fukiera, Filharmonii, Gimnazjum Batorego, Hotelu Bristol, czy Politechniki Warszawskiej).

Do najrzadszych, a zarazem najbardziej interesujących okazów w jego zbiorze należy seria pocztówek klubu Y.M.C.A., pocztówki reklamujące firmę mgr Klawe, oraz Haberbusch i Schiele, Edwarda Chodowieckiego, pocztówki E. Glińskiego, i E. Schulza z Rygi.

Obok pocztówek zbiera wyroby firm warszawskich, Matejaka, Motora, Pulsa, Frageta, Bibera, Molinarego, przechowuje także katalogi m.in. firm J.Franaszka , M. Łempickiego, T-wa Prudential, braci Borkowskich, oraz Drzewieckiego i Jeziorańskiego.

Po raz pierwszy publicznie przedstawił w 1998 roku w Muzeum Historycznym Warszawy, oryginalny plan z wystawy przemysłu metalowego elektrotechniki i radiotechniki, która miała miejsce w Warszawie w 1936 roku. Projektantami tego planu byli architekci K. Łapiński i B. Żurkowski, a wystawcami m. in. znana warszawska firma Norblin B-cia Buch i T. Werner.

Do najciekawszych katalogów w jego zbiorze należy niewątpliwie katalog warszawskiej firmy J. Franaszek, wydany z okazji 100 - rocznicy powstania firmy /1829-1929/. Fabryka obić papierowych i papierów kolorowych rozpoczęła działalność w 1829 roku i została założona przez osiadłych w Wiedniu alzatczyków - Michała Spörlinga i Henryka Rahna. W 1873 roku przeszła w ręce Józefa Franaszka, który zapoczątkował nową jej erę zamkniętą utworzeniem towarzystwa akcyjnego. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój tej firmy, której pierwszą siedzibą był nieistniejący już obecnie dom przy zbiegu Złotej i Marszałkowskiej, a ostatnią fabryka przy ulicy Wolskiej w Warszawie.

 

 

About Jacek Snopczyński

Jacek Jan Snopczynski was born in Warsaw in 1951. He completed M.A. studies at the Department of Mechanics and Technology of Warsaw Technical University (Polytechnics).  Currently works as a President in  broker company.

For many years his interests have focused on collecting documents connected with history and material culture of Warsaw. The most extensive part of his collection is composed of Warsaw postcards.

He is a long-time member and co-founder of Warsaw Collector’s Club (Warszawski Klub Kolekcjonera).

His postcards were presented many times at collective exhibitions organized jointly with Professor Wiktor Gomulicki in Historical Museum of Warsaw as well as at thematic exhibitions in Museum of Technology, Museum of Wola, Museum of Independence, Museum of Measures and Weights. They were also often presented at the Warsaw cultural centers at Elektoralna Street, Lowicka Street and Prochnika Street as well as at care centers for disabled in Laski and Konstancin.

He cooperates actively with a quarterly „Filokartysta”. His articles mirror his interests, so do his radio and television programs.

He has collected selected varsoviana (books, autographs, letters, invitations, leaflets, photographs, bills, maps, stock and bonds) and since 1970 also postcards associated with Warsaw. Currently, the collection of postcards numbers over 10 000 pieces.

In order to illustrate the interiors and commercials of pre-war Warsaw companies, he often exhibits pre-war postcards of Warsaw and its suburbs.

In his collection he mainly focuses on places and interiors that do not exist any more; cafes, confectioneries, bars, restaurants, wine-vaults (e.g. the biggest confectioneries in Warsaw owned by Wladyslaw Jackowski, G. G. Lardelli, Blikle, Zawistowski, Gorski, wine-vault of Maurycy Saydel, Ermitage under Bachus, bar Expres, the interior of Orthodox church at Plac na Rozdrozu or schools of H. Wawlberg and S Rotwand) or places that were totally altered (e.g. the building of Sejm and Senat, restaurant Cafe, wine-vault of T. Fukier, the building of Philharmonic Theater, Batory High School, hotel Bristol or the building of Warsaw Technical University).

The most unique and most interesting exhibits of his collection are: a series of YMCA postcards, ad postcards for the company owned by mgr Klawe and postcards of Haberbusch, Schiele, Chodowiecki, Glinski and Schulz from Riga.

Besides postcards, he also collects the products of Warsaw companies: Matejak, Motor, Puls, Fraget, Biber, Molinar, Lempicki, Towarzystwo Prudential, Borkowski Brothers, Drzewiecki and Jezioranski.

At his courtesy, in 1998, the Historical Museum of Warsaw presented for the first time the original project of the exhibition of metal, electrotechnic and radiotechnic industry that took place in Warsaw in 1936. The designers of this project were two architects, K. Lapinski and B. Zurkowski, and the exhibitors were just to mention a few: well-known Norblin company, Buch Brothers, and T. Warner.

The most interesting catalogue in his collection is undoubtedly a catalogue of Warsaw company of J. Franaszek. This catalogue was published at the 100th anniversary of the company (1829-1929). Franaszek was a paper company that was founded in 1829 by two Alazatians who settled in Vienna, Michal Sporling and Henryk Rahn. In 1873 the company was taken over by Jozef Franaszek and the new owner changed it into a joint-stock company (Franaszek Incorporated). Since that moment the company experienced a dynamic development. The first site of the Franaszek Inc. was in a building that at those times was located at the corner of Zlota Street and Marszalkowska Street, the last location was a factory at Wolska Street in Warsaw.

 

pocztówki |  dokumentalia |  u fotografa |  kącik Filokartysty |  kącik WKK |  zbiory Ewyzbiory Marysiarchiwum | Księga Gości
o Jacku Snopczyńskim |  ciekawe strony |  strona główna |  kontakt